strona główna Opracowania teoretyczne Dla nas i dla następnych pokoleń
2012-02-09, ostatnia aktualizacja 2012-02-09 15:27

Dla nas i dla następnych pokoleń

Fot. ZAP Sznajder

Fot. ZAP Sznajder

Ten artykuł stanowi część kampanii edukacyjnej polskiej firmy ZAP Sznajder Batterien SA na temat praw i obowiązków producentów, sprzedawców i użytkowników akumulatorów.

W przypadkowych, bezpośrednich kontaktach substancje stosowane w bateriach i akumulatorach kwasowo-ołowiowych działają na ludzkie zdrowie i stan środowiska naturalnego zdecydowanie negatywnie. Dotyczy to przede wszystkim kwasu siarkowego oraz ołowiu i jego związków. Nie stanowią one zagrożenia, gdy akumulator (zarówno nowy, jak i zużyty) ma nieuszkodzoną, szczelnie zamkniętą obudowę i zachowuje swą normalną pozycję.

Wylany (np. z powodu przewrócenia akumulatora) elektrolit, czyli rozcieńczony kwas siarkowy, może powodować poważne oparzenia u ludzi i zwierząt, a przedostając się do gleby i wód powierzchniowych, skaża całe ekosystemy. Zmiana odczynu pH wody (zakwaszenie) uniemożliwia bowiem życie wielu gatunkom organizmów. Z kolei nadmierna kwasowość gleb pozbawia je wielu składników niezbędnych do życia roślin (np. magnezu, miedzi, manganu), powodując uszkodzenie ich korzeni, zahamowanie wzrostu, usychanie liści i wreszcie ich zagładę.

Związki ołowiu zawarte w elektrodach są toksyczne, rakotwórcze, mutagenne, mogą kumulować się w organizmach, mają negatywny wpływ na rozrodczość, działają toksycznie na organizmy wodne i powodują długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku. Przedostać się mogą na zewnątrz na skutek uszkodzenia obudowy podczas niewłaściwego przechowywania lub transportu akumulatorów.

Od kwietnia 2009 r. obowiązuje ustawa określająca zasady wprowadzania na rynek akumulatorów nowych oraz zbiórki i recyklingu zużytych. Zgodnie z nią, zużyte baterie należy obowiązkowo poddawać zbiórce, segregacji i bezpiecznej, specjalistycznej utylizacji, której główną formą jest recykling, czyli powtórne, produkcyjne przetwarzanie odpadowych materiałów w celu ich wykorzystania w podobnych lub innych produktach. Recykling służy więc nie tylko eliminacji szkodliwych odpadów, lecz także oszczędzaniu nieodnawialnych surowców. Jednocześnie też pozwala ograniczać produkcję kolejnych odpadów, które musiałyby być składowane i utylizowane. 

O konieczności poddawania akumulatorów recyklingowi przypomina międzynarodowy symbol, umieszczany w widocznym miejscu na obudowie każdego akumulatora (patrz zdjęcie). Na obudowie akumulatora widoczny jest także drugi, równie istotny znak. Jest to symbol przekreślonego kosza na śmieci. To wyraźne ostrzeżenie dla użytkownika, że zużytego akumulatora nie wolno wyrzucać do zwykłego pojemnika na odpady komunalne.

Ze względów bezpieczeństwa, ochrony środowiska i racjonalnej gospodarki zasobami naturalnymi wyeksploatowane akumulatory nie mogą być w żadnym wypadku kierowane na zwykłe wysypiska odpadów, muszą zaś obowiązkowo być gromadzone oddzielnie i przekazywane do wyznaczonego punktu zbiórki. Na mocy wspomnianej ustawy producenci i importerzy wszystkich typów akumulatorów stają się odpowiedzialni za dostarczane na rynek produkty również po ich zużyciu. Bezpośredni użytkownik każdego zakupionego akumulatora jest zobowiązany do przekazania zużytego akumulatora sprzedawcy detalicznemu, podmiotowi prowadzącemu usługi w zakresie wymiany zużytych akumulatorów, zbierającemu zużyte akumulatory, prowadzącemu zakład przetwórstwa zużytych akumulatorów lub wprowadzającemu baterie akumulatorowe na rynek. Dla egzekwowania tych obowiązków ustawa wprowadza zasadę, w myśl której użytkownik końcowy przy zakupie nowego akumulatora jest zobowiązany oddać stary w miejscu zakupu albo wnieść tam tzw. opłatę depozytową, wynoszącą w przypadku akumulatorów samochodowych 30 złotych.

Firma Sznajder Eko (należąca do Grupy Sznajder) zajmuje się od 2004 r. specjalistycznym zbieraniem i transportem odpadów akumulatorowych i w związku z tym dysponuje flotą transportową przystosowaną do ich bezpiecznego przewozu. Jej siedziba mieści się na terenie ZAP Sznajder Batterien SA w Piastowie, woj. mazowieckie, przy ul. Warszawskiej 47 (www.sznajdereko.pl). 

Do w pełni bezpiecznego zbierania i transportu akumulatorowych odpadów firma ta wykorzystuje znaczną liczbę specjalnych pojemników, udostępnianych nieodpłatnie partnerom zajmującym się sprzedażą i/lub wymianą samochodowych akumulatorów.

Życie akumulatora kwasowo-ołowiowego

Życie akumulatora kwasowo-ołowiowego

Ponadto dostawcom tym firma Sznajder Eko oferuje: korzystne ceny z możliwością indywidualnych negocjacji przy dużych ilościach zużytych akumulatorów i stałą współpracę w tym zakresie.

Dobrze i sprawnie działający system zbiórki pozwala odzyskiwać z krajowego rynku prawie 100% zużytych akumulatorów. Współpracując z firmą Sznajder Eko, można mieć pewność, że dostarczone zużyte akumulatory zostaną przekazane do recyklingu zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawa i normami ochrony środowiska.

Działając w ten sposób i traktując wszystkie stare i zużyte akumulatory, jak wyjątkowo groźne i niebezpieczne odpady, wspólnie chronimy przyszłość naszą i następnych pokoleń!Sylwester Szustak
Doradca prezesa ZAP Snajder Batterien SAWasi dostawcy

Podobne

Polecane