strona główna Księgarnia e-Autonaprawy Materiały budowlane w mostownictwie
TytułMateriały budowlane w mostownictwie
Dział Budownictwo lądowe, Budownictwo lądowe
Autor Jacek Śliwiński, Kazimierz Furtak
ISBN83-206-1531-3
Cena 39 PLN
Wydanie1 / 2004
FormatB5
Oprawatwarda
Liczba stron 360
OpisAUTORZY książki otrzymali w 2006 roku nagrodę
Ministra Transportu i Budownictwa w Konkursie 
na publikacje 2005 roku.
 

Podręcznik opisujący wszystkie rodzaje materiałów budowlanych stosowanych współcześnie w mostownictwie. Podano klasyfikację materiałów budowlanych i ich podstawowe właściwości, opisano zagadnienia trwałości tych materiałów podczas eksploatacji w obiektach mostowych oraz najczęściej stosowane materiały konstrukcyjne (kamień budowlany, beton cementowy, stal konstrukcyjną, zbrojeniową zwykłą i sprężającą oraz drewno), materiały hydroizolacyjne i materiały nawierzchni mostowych, kompozytowe materiały z matrycą polimerową, materiały do ochrony betonu i stali przed wpływami środowiska, a także współczesne materiały naprawcze z uwzględnieniem ich klasyfikacji, zasad doboru i warunków stosowania oraz zastosowanie tworzyw sztucznych w mostownictwie.
 
Odbiorcy: studenci wydziałów inżynierii lądowej wyższych uczelni technicznych o kierunku budownictwo mostowe i drogowe oraz inżynierowie projektanci zajmujący się budownictwem komunikacyjnym i mostowym.
 
Spis treści
OD AUTORÓW

1. WPROWADZENIE

2. WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW I ICH KLASYFIKACJA
2.1. Uwagi ogólne
2.2. Właściwości techniczne materiałów i ich opis
2.2.1. Ogólna klasyfikacja właściwości
2.2.2. Właściwości fizyczne
2.2.3. Właściwości mechaniczne
2.2.4. Właściwości chemiczne
2.3. Materiały konstrukcyjne
2.4. Materiały nawierzchniowe
2.5. Materiały izolacyjne
2.6. Materiały powłokowe do ochrony betonu
2.7. Materiały do ochrony stali
2.8. Materiały naprawcze
2.9. Tworzywa sztuczne na łożyska i elementy wyposażenia

3. MATERIAŁOWE ASPEKTY TRWAŁOŚCI OBIEKTÓW MOSTOWYCH


4. KAMIEŃ BUDOWLANY

4.1. Uwagi ogólne
4.2. Podstawowa klasyfikacja skał i ich występowanie w Polsce
4.3. Klasyfikacja skał ze względu na właściwości użytkowe
4.4. Charakterystyka ważniejszych rodzajów skał
4.4.1. Uwagi wstępne
4.4.2. Skały magmowe głębinowe
4.4.3. Skały magmowe wylewne
4.4.4. Skały osadowe krzemionkowe i okruchowe
4.4.5. Skały osadowe węglanowe
4.4.6. Skały metamorficzne
4.5. Zasady wyboru rodzaju materiału kamiennego
4.6. Kamień łamany i jego obróbka4.7. Kruszywa kamienne otoczakowe i łamane4.7.1. Kruszywa otoczakowe 4.7.2. Kruszywa łamane
4.8. Wybrane wyroby kamienne
4.9. Transport i składowanie wyrobów kamiennych

5. BETON CEMENTOWY

5.1. Uwagi wstępne
5.2. Podstawowe określenia i definicje
5.3. Wymagane właściwości i ogólne zasady doboru jakości betonu do konstrukcji  mostowych
5.3.1. Informacje ogólne
5.3.2. Ogólne wymagania dotyczące właściwości betonów do konstrukcji mostowych
5.3.3. Trwałość betonów cementowych, jej podstawowe uwarunkowania  i ujęcie normowe
5.4. Składniki mieszanki betonowej, ich rola w betonie, kryteria doboru i wymagania
5.4.1. Cement
5.4.2. Woda zarobowa
5.4.3. Kruszywo
5.4.4. Dodatki mineralne
5.4.5. Domieszki chemiczne
5.5. Mieszanka betonowa - podstawowe właściwości i szczegółowe wymagania
5.5.1. Uwagi wstępne
5.5.2. Konsystencja
5.5.3. Urabialność
5.5.4. Zawartość powietrza po zagęszczeniu
5.6. Ogólne zasady projektowania składu betonu
5.6.1. Uwagi wstępne
5.6.2. Wytrzymałość na ściskanie (klasa betonu) jako podstawowa cecha betonu i jej zależność od składu mieszanki
5.6.3. Ogólna klasyfikacja metod projektowania
5.6.4. Podstawowe założenia do projektowania
5.6.5. Metoda trzech równań jako ilustracja idei ilościowego doboru składników
5.6.6. Tradycyjna doświadczalna metoda kolejnych przybliżeń - ogólne zasady
5.6.7. Ogólna charakterystyka współczesnych doświadczalnych metod ustalania składu mieszanki betonowej
5.6.8. Komputerowe projektowanie składu betonu
5.7. Właściwości mechaniczne i odkształcalność betonu stwardniałego
5.7.1. Wytrzymałość na ściskanie
5.7.2. Wytrzymałość na rozciąganie
5.7.3. Wytrzymałość na docisk miejscowy
5.7.4. Wytrzymałość na ścinanie
5.7.5. Wytrzymałość pod obciążeniem długotrwałym
5.7.6. Wytrzymałość zmęczeniowa
5.7.7. Odkształcenia skurczowe
5.7.8. Odkształcalność pod obciążeniem doraźnym i moduł sprężystości
5.7.9. Pełzanie i relaksacja betonu
5.7.10. Odkształcalność termiczna
5.7.11. Wartości normowe właściwości mechanicznych betonu
5.8. Podstawowe procesy technologiczne w robotach betonowych
5.8.1. Mieszanie składników
5.8.2. Transport
5.8.3. Układanie
5.8.4. Zagęszczanie
5.8.5. Pielęgnacja
5.9. Kontrola jakości betonu w nowo budowanych obiektach
5.9.1. Uwagi wstępne
5.9.2. Zakres prowadzonych badań kontrolnych
5.9.3.  Ocena wytrzymałości betonu na ściskanie na podstawie stopnia jego dojrzałości
5.9.4. Ocena wytrzymałości na ściskanie metodą „pull-out”
5.9.5. Ocena wytrzymałości na rozciąganie metodą „pull-off”
5.9.6. Ocena przepuszczalności betonu dla wody lub powietrza
5.9.7. Ocena odporności betonu na przenikanie jonów chlorkowych
5.9.8. Kontrola grubości otuliny
5.9.9. Lokalizacja defektów betonu w konstrukcji
5.10. Kontrola jakości betonu w istniejących obiektach
5.10.1. Uwagi wstępne
5.10.2. Ocena głębokości karbonatyzacji
5.10.3. Ocena stopnia skażenia betonu chlorkami lub siarczanami
5.11. Betony specjalne stosowane w mostownictwie
5.11.1. Uwagi wstępne
5.11.2. Betony lekkie
5.11.3. Betony wysokowartościowe
5.11.4. Betony samozagęszczone
5.11.5. Fibrobetony
5.11.6. Betony z udziałem polimerów

6. STAL KONSTRUKCYJNA I INNE METALE
6.1. Uwagi ogólne
6.2. Stal konstrukcyjna
6.2.1. Wiadomości ogólne
6.2.2. Charakterystyki mechaniczne
6.2.3. Wyroby ze stali
6.2.4. Połączenia w elementach stalowych
6.2.5. Podstawowe informacje o korozji stali
6.3. Inne metale
6.3.1. Uwagi wstępne
6.3.2. Aluminium i jego stopy
6.3.3. Ołów
6.3.4. Miedź
6.3.5. Cynk
6.3.6. Cyna
6.3.7. Stopy
6.3.8. Elektrody metalowe

7. STAL ZBROJENIOWA

7.1. Uwagi ogólne
7.2. Właściwości mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej
7.3. Dane wyjściowe do projektowania konstrukcji
7.4. Wykonywanie zbrojenia
7.5. Podstawowe informacje o korozji stali zbrojeniowej

8. STAL SPRĘŻAJĄCA

8.1. Uwagi ogólne
8.2. Dane wyjściowe do projektowania konstrukcji
8.3. Korozja stali sprężającej
8.4. Elementy cięgien sprężających

9. DREWNO
9.1. Uwagi ogólne
9.2. Właściwości fizyczne drewna
9.2.1. Gęstość pozorna
9.2.2. Wilgotność drewna i związane z nią odkształcenia
9.2.3. Przewodność i rozszerzalność cieplna
9.2.4. Odporność ogniowa
9.3. Właściwości mechaniczne drewna
9.3.1. Uwagi wstępne
9.3.2. Wytrzymałość doraźna drewna na ściskanie
9.3.3. Wytrzymałość doraźna drewna na rozciąganie
9.3.4. Wytrzymałość doraźna drewna przy zginaniu
9.3.5. Wytrzymałość doraźna drewna na ścinanie
9.3.6. Wytrzymałość długotrwała drewna
9.3.7. Wytrzymałość zmęczeniowa drewna
9.3.8. Moduł sprężystości
9.3.9. Moduł odkształcenia postaciowego
9.4. Wpływ ważniejszych czynników na wytrzymałość i odkształcalność drewna
9.4.1. Wpływ wilgotności drewna
9.4.2. Wpływ temperatury
9.4.3. Wpływ gęstości pozornej
9.4.4. Wpływ wad drewna
9.5. Zasady wytwarzania elementów z drewna klejonego
9.5.1. Uwagi wstępne
9.5.2. Podstawowe informacje dotyczące produkcji elementów klejonych
9.5.3. Sortowanie tarcicy na elementy klejone warstwowo
9.5.4. Klasy drewna klejonego
9.5.5. Ułożenie tarcicy w elemencie z drewna klejonego
9.5.6. Połączenia desek na długości elementu
9.5.7. Kleje i technologia klejenia
9.6. Impregnacja drewna
9.7. Dane wyjściowe do projektowania
9.7.1. Uwagi wstępne
9.7.2. Zasady doboru materiału
9.7.3. Wytrzymałość charakterystyczna
9.7.4. Wytrzymałości obliczeniowe
9.7.5. Współczynniki sprężystości
9.7.6. Współczynniki korekcyjne

10. MATERIAŁY KOMPOZYTOWE Z MATRYCĄ POLIMEROWĄ

10.1 Uwagi ogólne
10.2. Składniki kompozytów z matrycą polimerową
10.3. Klasyfikacja materiałów kompozytowych z matrycą polimerową i produkowane z nich wyroby
10.4. Podstawowe dane techniczne najczęściej stosowanych wyrobów
10.5. Zakres zastosowań wyrobów z kompozytów polimerowych zbrojonych włóknami
10.6. Aspekty ekonomiczne stosowania materiałów kompozytowych

11. MATERIAŁY HYDROIZOLACYJNE

11.1.Uwagi ogólne
11.2. Ogólna klasyfikacja i charakterystyka materiałów do wykonywania hydroizolacji
11.2.1. Informacje ogólne
11.2.2. Materiały gruntujące
11.2.3. Materiały do wykonywania powłok
11.2.4. Materiały arkuszowe
11.3. Wymagania dotyczące właściwości hydroizolacji w obiektach mostowych i materiałów stosowanych do ich wykonania
11.4. Podstawowe warunki wykonywania hydroizolacji

12. MATERIAŁY DO NAWIERZCHNI

12.1. Uwagi ogólne
12.2. Materiały do nawierzchni bitumicznych
12.2.1. Uwagi wstępne
12.2.2. Charakterystyka lepiszczy bitumicznych
12.2.3. Materiały kamienne (kruszywa i wypełniacze)
12.3. Beton asfaltowy
12.3.1. Uwagi wstępne
12.3.2. Ogólne zasady projektowania mieszanek mineralno-bitumicznych
12.3.3. Wytwarzanie mieszanek mineralno-bitumicznych (betonu asfaltowego)
12.3.4. Transport
12.3.5. Układanie nawierzchni
12.4. Asfalt piaskowy
12.5. Asfalt lany
12.6. Materiały do nawierzchni bitumicznych modyfikowanych polimerami
12.7. Inne wyroby z asfaltu
12.8. Nawierzchnie betonowe
12.8.1. Uwagi wstępne
12.8.2. Składniki mieszanki betonowej
12.8.3. Ogólne wymagania dotyczące właściwości betonu nawierzchniowego
12.9. Nawierzchnie drewniane
12.10. Nawierzchnie z kostki kamiennej i cegły drogowej klinkierowej
12.11. Elementy nawierzchni kolejowej
12.12. Elementy nawierzchni tramwajowej

13. MATERIAŁY DO POWIERZCHNIOWEJ OCHRONY BETONU

13.1. Uwagi ogólne
13.2. Ogólna klasyfikacja zabezpieczeń  powierzchniowych i ch rola
13.3. Podstawowe zasady doboru i wymagania dla materiałów przeznaczonych do powierzchniowej ochrony betonu
13.4. Uwarunkowania technologiczne

14. MATERIAŁY POWŁOKOWE DO OCHRONY STALI

14.1. Uwagi ogólne
14.2. Zabezpieczenie stali konstrukcyjnej
14.3. Systemy powłokowe do zabezpieczania konstrukcji mostów stalowych
14.3.1. Zabezpieczanie konstrukcji mostów w wytwórni
14.3.2. Zabezpieczenie konstrukcji mostów na budowie
14.3.3. Renowacje zabezpieczeń antykorozyjnych
14.4. Zabezpieczenie antykorozyjne zbrojenia
14.4.1. Uwagi wstępne
14.4.2. Sposoby zabezpieczania
14.5. Powłoki ochronne zewnętrznych cięgien linowych

15. MATERIAŁY DO NAPRAW ELEMENTÓW ŻELBETOWYCH

15.1. Uwagi ogólne
15.2. Klasyfikacja podstawowych typów uszkodzeń i napraw elementów żelbetowych
15.3. Klasyfikacja materiałów naprawczych
15.4. Podstawowe właściwości materiałów naprawczych
15.4.1. Materiały do uzupełniania ubytków betonu
15.4.2. Materiały do iniekcji
15.5. Kryteria doboru materiału naprawczego
15.6. Materiały naprawcze do betonowych obiektów mostowych
15.7. Podstawowe zasady prowadzenia prac naprawczych
15.7.1. Uzupełnianie ubytków
15.7.2. Iniekcja rys i pęknięć

16. TWORZYWA SZTUCZNE W ŁOŻYSKACH I ELEMENTACH WYPOSAŻENIA

16.1. Uwagi ogólne
16.2. Charakterystyka tworzyw sztucznych najczęściej stosowanych w łożyskach i innych elementach wyposażenia
16.3. Łożyska
16.4. Dylatacje
16.5. Elementy odwodnienia
Literatura    
Skorowidz
 
 

ver. 2023#2