strona główna Aktualności Pomoc prawna dla serwisów Q Service Castrol
2019-09-27, ostatnia aktualizacja 2019-09-27 13:39

Pomoc prawna dla serwisów Q Service Castrol

Fot. Q Service Castrol

Fot. Q Service Castrol

Szefowie sieci sieci Q Service Castrol oferują właścicielom warsztatów konsultacje i pomoc prawną.

Warsztaty należące do sieci Q Service Castrol uzyskują nieodpłatną opiekę prawną w następujących dziedzinach:

  • obowiązków przedsiębiorcy wobec klienta serwisu samochodowego w zakresie zgłaszanych przez niego roszczeń reklamacyjnych i gwarancyjnych oraz rękojmi za wady, a także przysługujących mu uprawnień do żądania naprawy i wymiany towaru na nowy oraz odstąpienia od umowy;
  • odpowiedzialności wobec klienta w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usługi oraz obowiązku naprawienia wynikłej z tego tytułu szkody;
  • spraw wynikłych ze stosunku pracy – przede wszystkim zawierania i rozwiązywania umów o pracę, czasu pracy, urlopów, pracy w godzinach nadliczbowych, świadectw pracy, odpowiedzialności materialnej pracowników, a także zatrudniania pracowników na innej podstawie niż umowa o pracę (umowa zlecenia, umowa o dzieło lub działalność gospodarcza);
  • spraw związanych z bieżącą działalnością, m. in. zawieraniem umów i kontraktów handlowych, założeniem, rejestracją i zakończeniem prowadzenia działalności gospodarczej, zwalczaniem nieuczciwej konkurencji;
  • windykacji należności w przypadku niedokonania przez klienta zapłaty za towar bądź wykonaną usługę w ustalonym terminie, w szczególności wezwania do dobrowolnego spełnienia świadczenia, negocjacji spłaty powstałego zadłużenia i rozłożenia go na raty (windykacja przedsądowa), a także sądowej drogi dochodzenia roszczeń i postępowania egzekucyjnego przed komornikiem.

W celu uzyskania porady prawnej  należy wysłać wiadomość na adres e-mailowy porady.prawne@intercars.eu, opisując problem oraz podając własny numer telefonu.


 

Wasi dostawcy

Podobne

Polecane