strona główna Biznes Przepisy środowiskowe w warsztacie
2024-01-12, ostatnia aktualizacja 2024-01-12 11:09

Przepisy środowiskowe w warsztacie

Inter Cars

Troska o środowisko staje się coraz ważniejszym elementem prowadzenia biznesu. Firmy muszą przestrzegać przepisów środowiskowych nie tylko z tego względu, ale również by uniknąć konsekwencji prawnych. Przyjrzymy się kluczowym aspektom przepisów środowiskowych, których przestrzeganie jest nie tylko obowiązkowe, ale również korzystne dla wszystkich zainteresowanych stron.

Wpis do rejestru BDO

Pierwszym krokiem w zapewnieniu zgodności z przepisami środowiskowymi jest rejestracja firmy w bazie BDO. Baza ta zawiera dane o produktach, opakowaniach i gospodarce odpadami. Za pomocą systemu BDO przedsiębiorcy realizują obowiązek prowadzenia ewidencji odpadów.

Kliknij, aby pobrać darmowy poradnik!

Aby legalnie działać na rynku, warsztaty samochodowe i motocyklowe, zakłady wulkanizacyjne oraz sklepy motoryzacyjne jako wytwórcy odpadów muszą uzyskać wpis do rejestru BDO. Przeprowadzenie całej procedury nie musi spoczywać bezpośrednio na ich barkach – mogą to zlecić specjalistom w obszarze prawa ochrony środowiska przy wykorzystaniu platformy Bio Service.

Odpowiednie składowanie odpadów

Przepisy o wstępnym magazynowaniu odpadów dotyczą firm, które wytworzyły i magazynują odpady przed przekazaniem ich do utylizacji.

Składowanie musi odbywać się:

 • w miejscu o pojemności dostosowanej do masy wytwarzanych odpadów i częstotliwości ich odbioru;
 • przy wykorzystaniu opakowań i pojemników (magazynowanie odpadów w pryzmach lub stosach jest dopuszczalne, jeżeli nie spowoduje zanieczyszczenia gleby i ziemi oraz wód powierzchniowych i podziemnych);
 • miejsce składowania oraz pojemniki powinny być wyraźnie oznaczone kodem oraz rodzajem odpadów, wskazanym w katalogu odpadów ogłoszonym przez ministra;
 • w sposób zapobiegający rozprzestrzenianiu się odpadów poza przeznaczone do tego celu miejsce;
 • w przypadku odpadów niebezpiecznych należy zwrócić szczególną uwagę na to, aby wpływ czynników atmosferycznych na odpady był minimalny, ponadto trzeba ograniczać negatywne oddziaływanie magazynowanych odpadów na otoczenie, zapobiegać zmianom właściwości chemicznych i fizycznych odpadów oraz powstawaniu uciążliwości zapachowych;
 • nigdy nie wolno mieszać odpadów niebezpiecznych z innymi oraz różnych rodzajów odpadów niebezpiecznych.

O przepisach dotyczących odpadów niebezpiecznych informuje bezpłatny poradnik „Ochrona środowiska w warsztacie motoryzacyjnym”, przygotowany przez Bio Service we współpracy z firmą Varta. Jest on dostępny do pobrania tutaj.

Rzetelne prowadzenie ewidencji odpadów

Skuteczna gospodarka odpadami w warsztacie wymaga nie tylko rejestracji i właściwego składowania, ale również sumiennego prowadzenia ewidencji. Każdy rodzaj odpadu powinien być odpowiednio sklasyfikowany i opisany właściwym kodem (więcej w artykule "Katalog odpadów w ewidencji BDO"). Takie działanie umożliwia precyzyjne monitorowanie jego ilości oraz śledzenie procesów utylizacji czy recyklingu. Ewidencja odpadów nie tylko realizuje wymagania prawne, ale także stanowi narzędzie wspierające świadome zarządzanie zasobami, ograniczanie negatywnego wpływu na środowisko i walkę ze zjawiskiem dzikich wysypisk oraz nielegalnej utylizacji odpadów niebezpiecznych.

Ewidencja odpadów musi być prowadzona w sposób zgodny ze stanem rzeczywistym i terminowo. Nie jest jednak ściśle wskazane, jaki czas uzupełniania oznacza w tym kontekście słowo „terminowo”. Według wskazówek Ministerstwa Klimatu i Środowiska karta ewidencji powinna być aktualizowana na bieżąco. Odpowiednie wpisy należy wykonywać bez zbędnej zwłoki.

Wskazówki Ministerstwa Klimatu i Środowiska nie są pod tym względem precyzyjne. Nie wynika z nich, że trzeba daną rzecz zrobić natychmiast, ale w możliwie krótkim czasie, uwzględniając przy tym okoliczności miejsca i czasu. Terminy mogą uwzględniać warunki technologiczne i logistyczne, związane z wytwarzaniem odpadów. Od początku 2021 roku ewidencja odpadów może być prowadzona wyłącznie online.

Szczegółowe informacje o sposobie składowania odpadów, systemie ich ewidencji oraz wskazówki dotyczące przepisów środowiskowych znajdują się w poradniku „Ochrona środowiska w warsztacie motoryzacyjnym”.

Zgłoszenie instalacji (jeśli jest wymagane)

W zależności od rodzaju działalności warsztatu może być wymagane uzyskanie pozwolenia na użytkowanie lub zgłoszenie instalacji do odpowiednich organów nadzoru środowiskowego (instalacji, czyli budowli, urządzenia technicznego lub zespołu urządzeń powodujących emisję gazów i pyłów do powietrza).

Zaniedbanie tego kroku grozi poważnymi konsekwencjami prawnofinansowymi. Dlatego ważne jest, aby przed rozpoczęciem działalności sprawdzić, czy zachodzi taka konieczność, a następnie dokonać wymaganych prawem formalności. Pozwoli to uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek podczas ewentualnych kontroli.

W przypadku warsztatów motoryzacyjnych zgłoszenia wymagają:

 • garaże z mechanicznymi wyciągami;
 • instalacje energetyczne (piece, kotłownie) powyżej 1 MW;
 • stanowiska do spawania (do trzech stanowisk w firmie);
 • kabiny lakiernicze wykorzystujące mniej niż 1 tonę farb i lakierów w ciągu roku;
 • instalacje do magazynowania paliw płynnych (np. zbiornik na olej napędowy.

Natomiast pozwolenie trzeba uzyskać na uruchomienie m.in. więcej niż trzech stanowisk do spawania lub instalacji do lakierowania, w której zużywa się rocznie więcej niż tonę farb i lakierów.

Właściwa utylizacja i recykling

Niezwykle istotnym aspektem przepisów środowiskowych jest również sposób, w jaki warsztat utylizuje odpady. Odpowiedzialne podejście zakłada preferowanie metod recyklingu i odzyskiwania surowców.

Wybierając firmy zajmujące się utylizacją, należy sprawdzić, czy posiadają one niezbędne certyfikaty i zezwolenia, potwierdzające zgodność z obowiązującymi standardami. Współpracę z takimi firmami gwarantuje Bio Service, czyli platforma, za pomocą której można zlecić online odbiór odpadów z warsztatu oraz przekazać do skupu różnego rodzaju złom.

Do odpadów skupowanych przez odpowiednie firmy należą akumulatory ołowiowo-kwasowe Rozwiązanie to jest korzystne ekonomicznie i ekologiczne, ponieważ aż 90% zawartych w nich materiałów można odzyskać i poddać recyklingowi.

Przygotowanie sprawozdań i raportów środowiskowych

Przedsiębiorca powinien pamiętać o terminowym sporządzeniu sprawozdań i raportów środowiskowych. Dokumenty te zawierają informacje dotyczące ilości wytwarzanych odpadów, emisji gazów i pyłów do powietrza oraz działań podejmowanych w celu ich redukcji.

Najważniejsze terminy składania sprawozdań to:

Działanie zgodnie z procedurami i standardami jest niezbędne. Tylko dzięki właściwemu postępowaniu firma może uniknąć kar oraz pomóc w utrzymaniu czystego środowiska dla kolejnych pokoleń. Wojciech Kopacz
Autor Manager projektu Bio Service


 

Wasi dostawcy


Podobne

Polecane


ver. 2023#2