strona główna Opracowania teoretyczne Dozór techniczny podnośników samochodowych (cz.I)
2010-04-14, ostatnia aktualizacja 2010-04-18 22:20

Dozór techniczny podnośników samochodowych (cz.I)

Podnośniki samochodowe

Fot. ELWICO (elwico.com.pl)

Podnośniki samochodowe

Od kilku już lat obowiązuje ustawa nakazująca przekazywanie podnośników samochodowych pod dozór techniczny, lecz w praktyce jest to realizowane w stosunku do niewielkiego odsetka tych urządzeń.

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321, z późniejszymi zmianami) wprowadziła obowiązek obejmowania również podnośników samochodowych, nazwanych tam jednoznacznie „dźwignikami samochodowymi”. Tym właśnie terminem należy się posługiwać przy wszelkich kontaktach z Urzędem Dozoru Technicznego (UDT) i jego inspektorami.

Kryteria, jakie musi spełniać dźwignik samochodowy oraz stanowisko pracy z dźwignikiem samochodowym, określa Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać dźwigniki (Dz.U. Nr 4, poz. 43). Pełen tekst znaleźć też można na stronach UDT: www.udt.gov.pl.

Obowiązki użytkowników

Dozorowi technicznemu podlegają dźwigniki (podnośniki) samochodowe stałe oraz systemy parkingowe z napędem pneumatycznym lub elektrycznym. Nie dotyczy to dźwigników przenośnych z napędem ręcznym („żaby”, żurawie, dźwigniki skrzyń) i tzw. lewarki samochodowe, będące wyposażeniem pojazdów.

Zgodnie z ustawą, dźwignik zgłasza do dozoru technicznego użytkownik, czyli w praktyce podmiot prowadzący działalność gospodarczą, np. właściciel warsztatu. Obowiązek ten nie dotyczy leasingodawców, użyczających ani dostawców dźwigników.

Użytkowanie urządzenia bez ważnej decyzji UDT o przekazaniu go do eksploatacji może być wykorzystywane przez ubezpieczycieli do unieważnienia każdej polisy i odmowy wypłaty świadczenia. Także podczas wszelkich sporów w sądzie skutkuje dla właściciela podobnie, jak nietrzeźwość kierowcy w sprawach dotyczących jakiejkolwiek kolizji drogowej.

Dopuszczenie do eksploatacji

Po wstępnej weryfikacji dokumentów inspektor UDT ustala termin badania odbiorczego. Musi być przy nim obecny konserwator z odpowiednimi kwalifikacjami potwierdzonymi przez UDT oraz uprawnieniami elektrycznymi wydanymi przez SEP. W przypadku pozytywnego wyniku badania dźwignik zostaje dopuszczony do eksploatacji na 12 miesięcy. Z dostarczonych dokumentów zostaje utworzona księga rewizyjna, której oryginał otrzymuje użytkownik, a kopia zostaje w UDT. Dźwignikowi zostaje nadany specjalny nr UDT. Potem wymagane są okresowe przeglądy techniczne, wykonywane zgodnie z DTR przez osoby dysponujące odpowiednimi uprawnieniami.

O problemach i korzyściach związanych z urzędowym dozorowaniem podnośników warsztatowych napiszemy za miesiąc, w drugiej części tego artykułu. Teraz dla Czytelników zaniepokojonych złożonością wymaganych formalności i procedur mamy pomyślną informację: załatwienie wszystkich tych spraw można kompleksowo zlecić wyspecjalizowanym firmom. Ich adresy dostępne są na stronie: www.werther.pl w dziale Info-Data oraz w terenowych UDT.

Dozór techniczny podnośników samochodowych


 

Wasi dostawcy


Podobne

Polecane


ver. 2023#2