strona główna Lakiernictwo Nowoczesny sprzęt lakierniczy
2010-01-18, ostatnia aktualizacja 2010-01-18 09:57

Nowoczesny sprzęt lakierniczy

Profesjonalny zakład lakiernictwa samochodowego nie może dziś funkcjonować bez kabiny lakierniczej

Fot. Wolf, Facom, IRT, OMCN, Sata, Novol,

Profesjonalny zakład lakiernictwa samochodowego nie może dziś funkcjonować bez kabiny lakierniczej

Usługowe lakiernictwo samochodowe wyróżnia się dzisiaj spośród motoryzacyjnych specjalności warsztatowych najbardziej rygorystycznym podporządkowaniem rozmaitym wymogom zewnętrznym.

Techniczne wyposażenie usługowych lakierni samochodowych decyduje obecnie nie tyle o ich lepszej lub gorszej pozycji w wolnorynkowej konkurencji, co w ogóle o ich obecności na rynku. Dzieje się tak za sprawą uwarunkowań ekologicznych, ekonomicznych i w coraz większym stopniu też higienicznych.

Chociaż obowiązujące normy emisji lotnych substancji organicznych (VOC) nie precyzują, jakie rozwiązania technologiczne trzeba stosować w konkretnym warsztacie, a tylko przyznają określone roczne limity dopuszczalnych zanieczyszczeń atmosfer, mechanizm ich oddziaływania jest prosty. Zakład stosujący tradycyjny sprzęt i materiały wykorzysta przysługujące mu zezwolenie już po kilku dokonanych naprawach. Im większy jednak udział zapewni w swej działalności nowoczesnym technologiom, tym więcej mu wolno zrealizować zleceń. To zaś przekłada się bezpośrednio na rentowność firmy.

Jeśli chodzi o kwestie ekonomiczne, to każdy podmiot gospodarczy ma pełną swobodę w formułowaniu swej rynkowej oferty, jednak o jej powodzeniu decyduje klient. W przypadku usług lakierniczych coraz większą rolę w kształtowaniu popytu i cen odgrywa klientela specyficzna, czyli towarzystwa ubezpieczeniowe, które finansując naprawy, arbitralnie określają ich zakres i ceny jednostkowe. Nie biorą przy tym pod uwagę rzeczywistego potencjału technicznego danego zakładu, lecz zapewniają rentowność usług wykonywanych jedynie za pomocą optymalnie dobranego wyposażenia.

Sprawy bezpieczeństwa i higieny pracy w samochodowych lakierniach mają obecnie coraz wyraźniejszy wymiar ekonomiczny z powodu deficytów pojawiających się na krajowym rynku pracy, zwłaszcza w odniesieniu do pracowników wykwalifikowanych. Nie oni rywalizują o miejsce pracy, lecz to pracodawcy muszą konkurować ze sobą dla ich pozyskania. O dokonanych wyborach decyduje więc nie tylko wysokość wynagrodzenia (ograniczona skądinąd dyktowanymi przez rynek cenami usług), lecz także same warunki pracy. W młodym pokoleniu profesjonalnych lakierników mających doświadczenia i kontakty z lakierniami zagranicznymi trudno dziś znaleźć osoby skłonne uznać skażenia oczu, skóry i dróg oddechowych po prostu za specyfikę zawodu.

Kabina dobra na wszystko?

Posiadanie kabiny lakierniczej spełniającej wszystkie współcześnie obowiązujące wymogi jest dla prowadzenia działalności usługowej warunkiem koniecznym, lecz niewystarczającym. Oczywiście wszystkie prace związane z aplikacją materiałów lakierniczych i suszeniem świeżych powłok muszą się odbywać w pomieszczeniach hermetycznie izolowanych od atmosfery, gruntów i wód powierzchniowych za pomocą odpowiednich filtrów, czyli właśnie w kabinach, ale...

Kabina chroni środowisko przyrodnicze, a nie pracujące w niej osoby, którym trzeba zapewnić dodatkowe środki ochrony indywidualnej. Poza tym kabiny są tak konstruowane, by zapewniać optymalne warunki do wykonania wszystkich faz całkowitej wymiany powłok lakierniczych na określonych rodzajach pojazdów. W praktyce wśród zleceń klientów w coraz większym stopniu przeważają naprawy częściowe. Koszt pracy kabiny jest w obu wypadkach identyczny, natomiast rentowność różni się znacznie. Ze względów technologicznych i bhp nie można przecież dostosowywać intensywności ogrzewania i wentylacji do rozmiarów naprawianej powierzchni. Trudno też wyeliminować straty energii związane z przemiennym nagrzewaniem i schładzaniem kabiny przy następujących kolejno po sobie fazach nakładania i suszenia powłok. W dużych, intensywnie eksploatowanych lakierniach pewne oszczędności energii można uzyskać, stosując – wzorem rozwiązań przemysłowych – zintegrowane zespoły kabin, z których jedna służy wyłącznie do lakierowania, a druga – tylko do suszenia. Małych zakładów rzemieślniczych obsługujących niewielkie lokalne rynki nie stać jednak na takie inwestycje.

W większych lakierniach istotne oszczędności energii zapewnia szeregowy układ dwu kabin, z których jedna służy wyłącznie do malowania, a druga – do suszenia powłok
Rys.: W większych lakierniach istotne
oszczędności energii zapewnia szeregowy
układ dwu kabin, z których jedna służy
wyłącznie do malowania, a druga
- do suszenia powłok
Przy częściowych naprawach lakierniczych aplikacja materiałów naprawczych zawsze powinna odbywać się w kabinie, ale...
... suszenie może być już wykonywane promiennikiem podczerwieni w pomieszczeniu o dobrej wentylacji
Rys.: Przy częściowych naprawach lakierniczych aplikacja materiałów naprawczych zawsze powinna odbywać się w kabinie, ale... Rys.: ... suszenie może być już wykonywane promiennikiem
podczerwieni w pomieszczeniu o dobrej wentylacji

Przy aplikacji materiałów lakierniczych koszty pracy kabiny z pełną wydajnością trzeba uznać za nieuniknione. Alternatywnych rozwiązań nie ma. Inaczej jednak wygląda sprawa suszenia fragmentów powłok lub ich kolejnych warstw. Tu rentowność daje się znacząco poprawić w drodze odpowiednich i niezbyt kosztownych inwestycji dodatkowych. W zależności od specyfiki zakładu mogą to być tzw. kabiny połówkowe, stwarzające optymalne warunki termiczne i wentylacyjne tylko dla przedniej lub tylnej części naprawianego nadwozia.

Lakierowanie i suszenie powłok zdemontowanych elementów nadwozia wymaga użycia statywów o rozmaitych rozmiarach<br/>i funkcjach Lakierowanie i suszenie powłok zdemontowanych elementów nadwozia wymaga użycia statywów o rozmaitych rozmiarach i funkcjach
Rys.: Lakierowanie i suszenie powłok zdemontowanych elementów nadwozia wymaga użycia statywów o rozmaitych
rozmiarach i funkcjach
Kompleksowe systemy promienników podczerwieni (na zdjęciu: wersja tunelowa) rozwiązują wszystkie problemy związane z regulacją temperatury i wentylacją

Rozwiązaniem tańszym i bardziej uniwersalnym są systemy promienników podczerwieni. Można je stosować w klasycznych kabinach, dobierając liczbę elementów grzejnych do wielkości suszonej powierzchni. Do odprowadzania odparowywanych substancji służy wówczas system wentylacyjno-filtrujący kabiny, a odpowiednia temperatura suszenia wytwarzana jest lokalnie przez promienniki. Dodatkowa oszczędność energii wynika z faktu, że promieniowanie podczerwone, w przeciwieństwie do ciepła przekazywanego przez nawiew podgrzanego powietrza, wnika w głąb suszonych warstw, dzięki czemu cała operacja może trwać krócej. Nowoczesne systemy promiennikowe działają też bardziej precyzyjnie dzięki stosowanym w nim programowalnym sterownikom elektronicznym, współpracującym z zespołem czujników.

Oszczędność materiałów

Jest sprawą oczywistą, że przy lakierowaniu natryskowym, będącym dziś jedyną technologią malarską stosowaną w usługowych lakierniach naprawczych, tylko część zużytych materiałów lakierniczych trafia do wykonywanych powłok. Reszta stanowi bezużyteczny i szkodliwy odpad. Od wzajemnej proporcji tych części zależy nie tylko rentowność wykonywanych usług, lecz także ich regulowana normami uciążliwość dla środowiska naturalnego. Przemysł produkujący materiały lakiernicze dokonał w ostatnich latach ogromnego postępu na tym polu. Oferuje on produkty coraz bardziej wyrafinowane pod względem walorów dekoracyjnych i użytkowych, stosując przy tym zasadę: im materiał droższy, tym bardziej przy aplikacji wydajny. Wielkość pełnowartościowych powłok uzyskiwanych z litra lakieru w fabrycznych zakładach doświadczalnych i wdro- żeniowych jest dzisiaj wręcz imponująca. Uzyskiwanie podobnych rezultatów w lakierniach usługowych zależy w pewnej części od kwalifikacji ich personelu, w głównej zaś od rodzaju zastosowanego wyposażenia technicznego.

Przy prawidłowej technice lakierowania natryskowego główną przyczyną niedostatecznego wykorzystywania materiału jest tzw. odkurz, czyli powodowane turbulencją strumienia powietrza wydmuchiwanego z pistoletu rozpylanie cząsteczek lakieru na boki. Nie trafiają one do układanej warstwy pokrycia, lecz unoszą się w powietrzu, a potem osiadają w rozmaitych miejscach. Na świeżych powłokach tworzą zmatowienia, czemu przeciwdziała się, stosując odpowiedni obieg powietrza w kabinach. Zanieczyszczają wnętrza kabin trudnymi do usunięcia osadami, zamulają też filtry chroniące atmosferę i drogi oddechowe pracowników. Im wyższe jest ciśnienie sprężonego powietrza w pistolecie, tym większy powstaje odkurz. Jednak obniżenie ciśnienia powoduje niedostateczne rozpylenie materiału układanego na malowanej powierzchni. Problem ten rozwiązały dopiero pistolety HVLP (High Volume Low Pressure), które dzięki udoskonalonej aerodynamice wewnętrznej mogą pracować przy znacznie niższych ciśnieniach roboczych, a więc z mniejszym odkurzem.

Inną przyczyną marnowania lakieru jest przygotowywanie go w porcjach nadmiernie przekraczających rzeczywiste zużycie. Przy dominującym obecnie systemie indywidualnego komponowania odcieni za pomocą mieszania pigmentów straty te są mniejsze niż przy korzystaniu z lakierów gotowych. Zarówno kolor, jak i ilość materiału potrzebnego do konkretnej naprawy można przygotowywać bardzo precyzyjnie. Ze zrozumiałych względów bardziej oszczędne i wygodne jest korzystanie z własnego mieszalnika niż z zewnętrznej mieszalni usługowej.

Usługi niestandardowe

Specyfika oczekiwań współczesnych klientów lakierni odznacza się nie tylko bardzo zróżnicowanym zakresem zlecanych napraw, lecz także potrzebami wykraczającymi poza zwykłe odtwarzanie powłok. W przypadku malowania nadwozi lub ich elementów po uprzednich naprawach blacharskich dodatkowym zadaniem jest nałożenie wewnętrznych uszczelnień, warstw izolacji termicznej, akustycznej i zabezpieczeń antykorozyjnych, co wymaga użycia specjalnego oprzyrządowania.

Poza tym coraz większy jest popyt na usługi specjalne, polegające na umieszczaniu na jednolitych powłokach dodatkowych elementów malarskich w rodzaju napisów, emblematów i innych form graficznych. Zainteresowani tym są amatorzy pojazdów tuningowanych, a także floty samochodowe, dążące do wizualnej identyfikacji swego taboru. Do wykonywania tego rodzaju grafiki potrzebny jest sprzęt służący do przygotowywania odpowiednich szablonów, a także zestawy miniaturowych pistoletów lakierniczych, zwanych aerografami.

Rys.: Kompleksowe systemy promienników podczerwieni (na zdjęciu: wersja tunelowa) rozwiązują wszystkie problemy związane z regulacją temperatury i wentylacją
Podstawowym zapleczem materiałowym lakierni są obecnie systemy mieszalnikowe, pozwalające na szybkie komponowanie dowolnych odcieni
Rys.: Podstawowym zapleczem materiałowym lakierni są obecnie systemy mieszalnikowe, pozwalające na szybkie komponowanie dowolnych odcieni
Pistolety niskociśnieniowe (HVLP) są w porównaniu ze standardowymi bardziej oszczędne pod względem zużycia materiałów, a tym samym: bardziej przyjazne dla ludzi i środowiska naturalnego
Rys.: Pistolety niskociśnieniowe (HVLP) są w porównaniu ze standardowymi bardziej oszczędne pod względem zużycia materiałów, a tym samym: bardziej przyjazne dla ludzi i środowiska naturalnego
Wykonywanie dodatkowych elementów graficznych na nadwoziach pojazdów rozszerza ofertę usługowej lakierni i nie wiąże się z bardzo kosztownymi inwestycjami
Rys.: Wykonywanie dodatkowych elementów graficznych na nadwoziach pojazdów rozszerza ofertę usługowej lakierni i nie wiąże się z bardzo kosztownymi inwestycjami

 

  • 2014-10-21 12:51

    promienniki podczerwieni

    termo

    Bardzo dobra publikacja. W kwestii wykorzystania promienników podczerwieni do skrócenia czasu suszenia powłok lakierniczych, warto dodać, iż najlepszą efektywność osiągają promienniki krótkofalowe. Ciepło emitowane przez te urządzenia najlepiej wnika w ogrzewane ciało, tym samym rozgrzewa się ono bardziej równomiernie niż w przy zastosowaniu promienników średniofalowych. Wpływa to na wysoką jakość suszonej powierzchni. Więcej praktycznych informacji na temat ogrzewania krótkofalowymi promiennikami podczerwieni tutaj: http://termo-sklep.pl/pl/i/PROMIENNIKI-CIEPLA/23

    skomentujWasi dostawcy

Podobne

Polecane